نشر اندیشه های نو
Postfach 23 02 06
45070 Essen
Germany

تلفن: ۹۳ ۷۴ ۱۴ ۳۶ – ۲۰۱ – ۰۰۴۹
پست الکترونیک: post@nt-press.com