میرزا محمّدتقی نیّر تبریزی ممقانی | مصطفی کریمخان زند

0,00