میرزا محمّدتقی نیّر تبریزی ممقانی | مصطفی کریمخان زند

4,00